Powszechna historia prawa

Najważniejsze informacje

Wykładowca:prof. dr hab. Andrzej Dziadzio.

Opis przedmiotu.

Sylabus przedmiotu dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zasady przeprowadzania egzaminu

 

Egzamin obejmuje:

- część testową (test jednokrotnego wyboru) – 40 pytań – łącznie 40 punktów,

- część opisową  – pytanie typu opisowego, analiza tekstu źródłowego oraz casus (studium przypadku) – łącznie 20 punktów.

W sumie można uzyskać 60 punktów, przy czym część opisowa podlega  sprawdzeniu pod warunkiem uzyskania przez studenta z części testowej co najmniej 20 punktów.

Zaliczenie ćwiczeń na kolokwium umożliwia uzyskanie w zależności od oceny z tego kolokwium od 4 do 8 punktów. Punkty z ćwiczeń doliczane są na koniec, po uzyskaniu punktów z egzaminu.
 
Zapisy na egzaminy prowadzone będa w systemie USOS.
 


Terminy egzaminów w roku akademickim 2018/2019:
4 czerwca 2019 r. ul. Krupnicza 33a Auditorium Maximum Aula A+B,
19 czerwca 2019 r. ul. Krupnicza 33a Auditorium Maximum Aula A+B,
26 czerwca 2019 r. ul. Krupnicza 33a Auditorium Maximum Aula A+B,
4 września 2019 r. ul. Krupnicza 33a Auditorium Maximum Aula A+B,
10 września 2019 r. ul. Krupnicza 33a Auditorium Maximum Aula A+B.

 

Przepisanie oceny z innej uczelni

 

Materiał uzupełniający do przepisania oceny z przedmiotu zdanego w innym uniwersytecie:

  1. Prawo cywilne XIX-XX w. (bez prawa małżeńskiego osobowego i majątkowego);
  2. Proces cywilny XIX-XX w.;
  3. Proces karny mieszany XIX-XX w.;
  4. Hipoteka od XVI w. poprzez przemiany w XIX stuleciu;
  5. Ochrona posesoryjna przy władaniu nieruchomościami, od średniowiecznej actio spolii poprzez późniejsze przemiany;
  6. Prawo małżenskie osobowe (od Soboru Laterańskiego po Konstytucję Tametsi włącznie);
  7. Ewolucja konceptu winy w prawie karnym (precyzyjne przyswojenie wszystkich definicji winy).