Jan Halberda

Najważniejsze informacje

Stanowisko: adiunkt

E-mail: jan.halberda@uj.edu.pl

Dyżur (MS-Teams): wtorek 12.00-13.00

Specjalizacja naukowa: anglo-amerykańskie prawa prywatne (historia i dogmatyka),
- prawo porównawcze,
- powszechna historia prawa

Prowadzone zajęcia:

 1. ćwiczenia z Powszechnej historii prawa (semestr zimowy, wtorek 16.45 i sobota 10.35 (w terminie zjazdów, studium zaoczne), semestr zimowy, środa 8.00 (studium dzienne)),
 2. wykład (administracja) /konwersatorium (prawo) z Fundamentals of Anglo-American and Polish legal systems (semestr zimowy, wtorek 8.00 (administracja), od listopada 9.45 (prawo)),
 3. konwersatorium z Introduction to English Law (semestr zimowy w październiku, wtorek 9.45 ).

 

Strony pracownika na portalu Academia.edu i Researchgate.net.

Życiorys

Studia prawnicze: 1997-2002 UJ

Studia podyplomowe i staże naukowe: szkoła prawa amerykańskiego 2002-2003 UJ & The Catholic University of America - Columbus School of Law (Washington DC), 
- prawo europejskie 2005-2006 UJ, 
- visiting researcher 2024 Yale Law School

Stopień naukowy: doktor 2007, doktor habilitowany 2021

Stanowisko: asystent 2008, adiunkt 2009

Aplikacja radcowska: 2006-2009 OIRP Kraków (egzamin 2009)

Uprawnienia: radca prawny 2009 OIRP Kraków,
biegły sądowy w zakresie prawa prywatnego krajów common law 2020 (dotychczas sporządzone opinie sądowe obejmowały prawo: Anglii i Walii, Belize, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Cypru (mixed jurisdiction), Irlandii, Republiki Południowej Afryki (mixed jurisdiction), Turks and Caicos, stanów Colorado, Connecticut, Delaware, Floryda, Illinois, Kalifornia, Kansas, Kentucky, Maine, New Jersey, Nowy Jork, Tennessee, prowincji/terytoriów Alberta, Jukon, Ontario)

Członkostwo: Center for Anglo-American Legal Tradition (członek rady naukowej),
- European Society for Comparative Legal History
Polskie Towarzystwo Historii Prawa (skarbnik)

Nagrody: I nagroda w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych - za pracę doktorską pt. Ewolucja roszczeń odpowiadających rzymskim condictiones w angielskim common law począwszy od średniowiecza do schyłku XIX wieku,
- nagroda Rektora UJ indywidualna III stopnia za osiągnięcie naukowe - za pracę habilitacyjną pt. Estoppel w angloamerykańskim prawie prywatnym

Książki

 1. Estoppel w angloamerykańskim prawie prywatnym, Księgarnia Akademicka 2020, stron: 526,
 2. Historia zobowiązań quasi-kontraktowych w common law, Księgarnia Akademicka 2012, stron: 446,
 3. Historia prawa sądowego. Repetytorium, Zakamycze 2000 (I wydanie), Wolters Kluwer Polska 2006 (II wydanie), stron: 226, redaktor naukowy oraz współautor (wraz z M.Czepelakiem, A.Michalakiem, K.Śmiałkiem, A.Uruszczakiem i M.Węglarz),
 4. 150 lat dziejów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakamycze 2003, stron: 104, współautor (z J.Malcem i G.Russkiem).

Artykuły

 1. (wraz z Vincentem Johnsonem) Perspectives on Civil Procedure at Law and in Equity in Old England: Honouring the Anniversaries of the Enactment of Formula Processus (Poland, 1523) and the Judicature Acts (England, 1873), w: Civil Procedure in Europe and Polish Experience for 500 Years, Brill 2024 (w druku), 
 2. Winds of Change in Common Law Jurisdictions: The Concept of Good Faith and Fair Dealing in the Performance of Contracts, w: English Law, the Legal Profession, and Colonialism. Histories, Parallels, and Influences, Routledge 2024 (2023), s. 234-257, 
 3. Domicyl w angielskim prawie prywatnym międzynarodowym, w: Nauka prawa a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa z okazji 170-lecia istnienia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, s. 263-281,
 4. Proprietary estoppel - koń trojański prawa spadkowego?, w: Nauka prawa a praktyka prawnicza. Księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Kraków 2022, s. 219-231,  
 5. The principle of good faith and fair dealing in English contract law, Pravovedenie 2020 (2021), t. 64, nr 3, s. 312-325,
 6. Łukasz Jan Korporowicz, Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, stron 237, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2021, s. 123-125 (recenzja),
 7. Tontines in Poland, w: The Past, Present, and Future of Tontines. A Seventeenth Century Financial Product and the Development of Life Insurance, Berlin 2018, s. 273-288,
 8. Dryf orzeczniczy - błąd co do prawa i błąd co do faktu w angielskim prawie bezpodstawnego wzbogacenia, w: Semper fidelis. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendy krakowskiego fakultetu prawniczego, Kraków 2017, s. 113-132,
 9. Na pograniczu common law i equity law. Początki doktryny estoppel w prawie angielskim, w: Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, Gdańsk-Olsztyn 2017, s. 245-252,
 10. Undue Payment in the Polish Code of Obligations of 1933 as Compared with Other Regulations of That Time, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2017, zeszyt specjalny, s. 63-94,
 11. Monografia czy wybrane zagadnienia?, w: Państwo i Prawo 2016, nr 10, s. 114-123, (recenzja książki M. Łolika, Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia, Warszawa 2014),
 12. Nienależne świadczenie w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle porównawczym, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2016, tom 9 (1), s. 67-95,  
 13. Małżeństwo po angielsku, w: Forum Prawnicze 2016, z.1 (33), s. 71-80, (recenzja książki M. Butrymowicz, P. Kroczka, Angielskie prawo rodzinne, Lublin 2015),
 14. Fibrosa S.A. v. Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd (1942). Spółka z Kresów przed Izbą Lordów, w: Miscellanea Historico-Iuridica, Białystok 2015, tom 14, z. 1, s. 197-217,
 15. Argumentacja historyczno-prawna w orzecznictwie Izby Lordów przełomu XX i XXI wieku na przykładzie nawiązań do sprawy Moses v. MacFerlan  z 1760 roku, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2015, tom 8 (2), s. 199-214,
 16. Anna Dunin-Dudkowska, Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, 349 s., w: Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015, nr 2, s. 474-487 (recenzja),
 17. Fikcje prawne w nowożytnym common law na tle sporów kompetencyjnych z udziałem sądów westminsterskich, w: Studia Prawno-Ekonomiczne, tom XCI/1, 2014, s. 7-22,  
 18. Mistake of law and mistake of fact in English law of restitution, w: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2014 (82), s. 261-283,
 19. Angielska doktryna promissory estoppel a polska klauzula nadużycia prawa, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2014, tom 7 (2), s. 395-404,
 20. Zasada bezpodstawnego wzbogacenia w prawie angielskim, w: Studia Prawa Prywatnego 2014, nr 2, s. 91-113,
 21. Amerykańskie prawo bezpodstawnego wzbogacenia w Restatement z 2011 r., w: Kwartalnik Prawa Prywatnego 2013, nr 4, s. 857-890,
 22. Slade's case (1602) w świetle przemian angielskiego procesu i prawa zobowiązań, w: Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej, Toruń 2013, s. 58-82,
 23. Środki odwoławcze w średniowiecznym i nowożytnym common law, w: Regnare-Gubernare-Administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków, Kraków 2012, s. 41-50,
 24. Instytucja niesłusznego zbogacenia w Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle współczesnych kodyfikacji, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2012, nr 5, s. 307-328,
 25. Podobieństwa pomiędzy prawem rzymskim i angielskim na przykładzie reguł dotyczących postępowania i zobowiązań, w: Forum Prawnicze 2012, z.1 (9), s. 48-58,
 26. Historia angielskich quasi-kontraktów a zasada bezpodstawnego wzbogacenia, w: Państwo i Prawo 2012, nr 1, s. 64-75,
 27. Zobowiązania z gier i zakładów w orzecznictwie common law (w latach 1664-1845), w: Ex contractu, ex delicto – z dziejów prawa zobowiązań, Kraków 2012 s. 111-121,
 28. Doktryna consideration w angielskim prawie zobowiązań kontraktowych (XVI-XXI w.), w: Czasopismo Prawno-Historyczne 2011, t. LXIII, z.2, s. 261-281,
 29. Impossibility as the factor in the total failure of consideration, w: Naděje právní vědy. Bykov 2010, Plzen 2011, s. 46-57,
 30. The Unjustified Enrichment in Polish Code of Obligations of 1933, w: Institutions of Legal History with special regard to Legal Culture and History, Bratislava-Pecs 2011, s. 95-103,
 31. Parallels between Roman Civil Law and English Common Law (Litigation, Obligations), w: Acta Historico-Iuridica Pilsensia 2009-2010, Plzen 2011, s. 78-91,
 32. Mechanizm procesowy ‘waiver of tort' w świetle przemian angielskiego ‘common law', w: Zeszyty Prawnicze nr 11.2 , Warszawa 2011, s. 153-170,
 33. Zobowiązania ex contractu w średniowiecznym common law, w: Ius mercatorum, lex mercatoria. Z dziejów i współczesności prawa handlowego, Kraków 2011, s. 69-85,
 34. Ława przysięgłych w angielskim procesie cywilnym (XII-XIII w.), w: Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków 2010, str. 313-320,
 35. Ryty procesowe a prawo do sądu w dawnym common law, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Wrocław 2010, str. 193-205,
 36. Dzieje doktryny actio personalis moritur cum persona w angielskim common law, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2010, tom III, str. 37-49,
 37. Wymiana argumentów (pleading) w dawnym angielskim procesie cywilnym, w: Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80 rocznicę urodzin, Bielsko-Biała 2009, str. 1023-1035,
 38. Wager of law – gwarancja wolności obywatelskich czy wyjście awaryjne dla łobuzów ? w: Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006 z. 96, str. 159-174,
 39. Koncepcja prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle wcześniejszych rozwiązań europejskich, w: Czasopismo Prawno-Historyczne z. 1 / 2005, str. 231-256,
 40. Zniesienie separacji, w: Rejent nr 2 / 2004, str. 39-56,
 41. Separacja - wybrane zagadnienia materialnoprawne (przesłanki, skutki), w: Rejent nr 11 / 2001, str. 85-114,
 42. Porównanie angielskich Wielkich Kart Swobód z 1215 r. i 1297 r., w: Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP UJ nr 4 / 2000, str. 73-102.