Dzieje ustroju i prawa cywilizacji zachodniej od czasów nowożytnych

Cel realizacji zadania

Celem badawczym są studia nad kulturą prawną świata zachodniego od czasów nowożytnych do najnowszych w zakresie historycznego rozwoju zarówno prawa publicznego, jak i prywatnego, szczególnie w odniesieniu do relacji jednostki z państwem. Założeniem tematu badawczego jest pokazanie odmienności w kształtowaniu się prawa na obszarze kultury anglosaskiej w porównaniu z europejską (kontynentalną) kulturą prawną w okresie tworzenia się nowoczesnego państwa (rule of law i Rechtsstaat). Zainteresowania badawcze koncentrować się będą wokół zagadnień konstytucyjnych w celu przedstawienia przemian ustrojowych, jakie przechodził od czasów wczesno-nowożytnych konstytucjonalizm angloamerykański i europejski, ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowej, w tym dawnej Rzeczypospolitej i ziem polskich w XIX i XX wieku. Tło ustrojowe stanowić będzie także punkt odniesienia dla historycznej analizy instytucji prawa sądowego (cywilnego i karnego), z uwzględnieniem oddziaływania europejskiej tradycji prawnej na prawo polskie.

Planowane efekty naukowe i praktyczne

Efektem naukowym badań stanie się historyczne opracowanie debaty parlamentarnej odnoszącej się do znaczenia konstytucyjnych gwarancji wolności religijnej i statusu prawnego Kościołów i związków religijnych w państwie demokratycznym w dobie tworzenia się jego ideowych fundamentów od II połowy XIX wieku. W wyniku planowanych badań powstanie także, po pierwsze, kompleksowy opis funkcjonowania autonomii galicyjskiej w ramach austriackiej monarchii konstytucyjnej, po drugie, monograficzne przedstawienie przemian zachodzących we współczesnym konstytucjonalizmie amerykańskim na tle liberalizmu, po trzecie, nowatorskie spojrzenie na ewolucję nowożytnego prawa publicznego oraz prywatnego w krajach common law w powiązaniu z procesem postępującego zacierania się różnic między anglosaskim a kontynentalnym porządkiem prawnym, po czwarte, opracowanie naukowe dokumentujące tradycję prawną dawnej Rzeczpospolitej na tle rozwoju odpowiednich instytucji w Europie Środkowej.