Włosko-polska konferencja “Historical-comparative aspects of European public law: the Polish Constitution of 1921”

Międzynarodowa konferencja przeprowadzona online

W dniu 23 kwietnia 2021 odbyła się zdalnie włosko-polska konferencja naukowa pt. "Historyczno-porównawczy aspekt europejskiego prawa publicznego: Polska konstytucja z 1921". Organizatorem seminarium był prof. Mauro Mazza z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bergamo. Celem naukowego spotkania było dokonanie wieloaspektowej analizy treści konstytucji marcowej w stulecie jej uchwalenia, która została zaprezentowana przez włoskich badaczy z uzupełniającymi wystąpieniami polskich uczestników seminarium. Polska konstytucja marcowa z 1921 r. została oceniona na kilku poziomach: a) rozwoju europejskiego i polskiego konstytucjonalizmu okresu międzywojennego, b) systemu rządów, c) funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, d) ochrony praw i wolności obywatelskich, e) statusu mniejszości narodowych, f) relacji między państwem a kościołami i związkami religijnymi.

Uczestnikami konferencji byli: prof. Mauro Mazza (Uniwersytet w Bergamo), prof. Angela Di Gregorio (Państwowy Uniwersytet w Mediolanie), prof. Giuseppe Franco Ferrari (Bocconi Uniwersytet w Mediolanie), prof. Maria Angela Orlandi (Uniwersytet w Genui), prof. Caterina Fillippini (Państwowy Uniwersytet w Mediolanie), prof. Alessandro Tira (Uniwersytet w Bergamo). W seminarium ze strony polskiej uczestniczyło trzech pracowników Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa (prof. Andrzej Bryk, prof. Kazimierz Baran, prof. Andrzej Dziadzio). Stronę polską reprezentowali także prof. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz (UMK Toruń), prof. Mirosław Granat (UKSW Warszawa) i prof. Fryderyk Zoll (UJ, Kraków).

 

Również zobacz program konferencji.

 

 

On 23 April 2021, an online Italian-Polish seminary took place entitled "Historical-comparative aspect of European public law: Polish Constitution of 1921". It was organized by prof. Mauro Mazza from the Faculty of Law of the University of Bergamo in order to analyze the Polish March Constitution on the centenary of its enactment. The researchers were evaluating several aspects of the constitution: a) the development of European and Polish constitutionalism in the interwar period, b) the system of government, c) the functioning of the justice system, d) protection of civil rights and freedoms, e) the status of national minorities, f) relations between the state and churches and religious associations. The seminary participants were: prof. Mauro Mazza (University of Bergamo), prof. Angela Di Gregorio (State University of Milan), prof. Giuseppe Franco Ferrari (Bocconi University of Milan), prof. Maria Angela Orlandi (University of Genoa), prof. Caterina Filippini (State University of Milan), prof. Alessandro Tira (University of Bergamo), prof. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz (UMK Toruń), prof. Mirosław Granat (UKSW Warsaw) and prof. Fryderyk Zoll (Jagiellonian University, Krakow). While the Chair of Common History of State and Law was represented by: prof. Andrzej Bryk, prof. Kazimierz Baran, prof. Andrzej Dziadzio.

 

You can see the programme here.